Make an appointment

Уважаеми пациенти, на всяко 18-то число (или първи работен ден след него) можете да си запишете час за преглед за следващия календарен месец на телефони: 0879425940 или 029525940.
Уважаеми пациенти, за записване на час за преглед на място, за онлайн консултация или консултация по документи, моля, използвайте платформата Medrec:M. *
Medrec:M е платформа за дигитално здраве с мобилно приложение, която позволява на пациенти и лекари от всяка точка на света, да провеждат виртуални прегледи и да обменят ключова медицинска информация свързана със здравословното състояние на пациента.

Как да запазите час с мобилното приложение Medrec:M?

* Mandatory fields

Make an appointment* Mandatory fields

Patients login

* Mandatory fields To gain access data, please, contact us

Activities

2_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

diagnosis

The allergen skin tests are a classic method for evaluation the presence and severity of patient’s allergy. For this purpose the parcice uses 20 pollen, 10 indoor, 5 epidermal, 3 insect and 30 food allergens. The set and the type of skin tests are adjusted individually according to the age, symptoms and condition of each patient.

The preoperative testing with anesthetics and prescribing preoperative antiallergic treatment is an important part of our everyday activity and we have the necessary set of tests for this purpose. To meet the increasing needs for preoperative preparation for various implanting operations as well as the increasing incidence of allergy to different plastics and metals we are equipped with appropriate sets of patch-tests for this purpose.

The skin tests in our practice are performed by nurses with perfect professional qualification and practical experience.

The evaluation of specific IgE in patients’ serum is an important alternative to the skin prick tests. It is very useful for the cases in which the SPTs are not applicable because of age, condition or the treatment of the patient. We have for this purpose a set of 20 different food and inhalatory allergens measured by inmunochemiluminiscent technique based on Hitachi Chemical Diagnostics  device, which needs very small amount (400 mcg) of patient serum.

The allergy evaluation based on allergen components assey using recombinant allergens is considered as the most up to date method for allergy in vitro diagnostics. We use a set of 112 tests based on ImmunoCAP-ISAC. The assay provides information for varrious classes of allergen molecules which is very important for: - evaluation of allegen crossreactivity - allergy severity and the risk of anaphylaxis - assessing the prognosis of hyposensitization treatment - creation of hypoallerginic diet.

Allergy as you have never seen it

Puzzling allergies? Unparalleled answers

 

Functional tests:

In addition to the allergy tests we perform tests, which are necessary to evaluate the functional condition of the upper and lower airways: - spirometry - bronchodilation test with beta-mimetics - cytologic examination of the nasal and bronchial secretions.

3_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Treatment

In our practice we perform all contemporary methods of treatment of allergic diseases:

- Drug treatment - Specific immunotherapy with allergens - Diet therapy - Treatment at home / office environment – performed by the highly trained and competent interdisciplinary team.  

Supporting activities:

- Table for self-registration of Peak Expiratory Debit and assessment of main symptom score. (you can use the electronic version if you have subsciption for this site).

- Avoidance diet based on the patient’s allergy test results - Nutrition diary in case of suspected food allergy / intolerance.

You can receive the results of your consultation in the practice but also by fax, e-mail or courier.

logo-cabinet-200-1_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Additional Patient Care

Ще се радваме да предоставим нашата квалификация в полза на Вашето здраве. Освен богатия клиничен опит и грижливото отношение към пациентите при нас ще можете да проведете почти всички необходими изследвания за диагностиката и лечението на алергичните болести.

Кожните проби с алергени са класически метод за установяване към какво е алергичен пациента и каква е силата на реакциите. За тази цел кабинетът разполага с набор от 35 поленови алергена, 20 битови, 5 епидермални, 3 инсектни и над 30 хранителни алергена. Наборите кожни проби се индивидуализират в съответствие с оплакванията и състоянието на пациентите.

Важна част от дейността ни е провеждането на предоперативно тестуване с анестезиологични медикаменти и назначаване на предоперативна подготовка, за което разполагаме с необходимите тестови набори. В нашата практика те се извършват от медицински сестри с високи професионални качества и практически опит.

Изследването на специфични IgE-антитела в серум на пациента е алтернатива на кожните проби. То се прилага предимно в случаите, когато кожните проби не са приложими поради възрастта или заболяването на пациента. Кабинетът разполага с имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics с възможност за изследване на 20 отделни алергена (10 хранителни и 10 инхалаторни) в проба от 2 мл кръвен серум и 112 теста протеомично изследване за специфични IgE с Rmmuno CAP-ISAC.

Освен тестовете за алергия, в кабинета се извършват изследвания, необходими за оценка на засягането на дихателните пътища при алергична хрема и астма: сперометрия, бронходилататорен тест с бета-миметици, цитологично изследване на носен и бронхиален секрет.

В помощ на лечението при алергичните към домашнопархови микрокърлежи е и възможността за изследване на количеството им в домашния прах на пациента. Тестът Acarex? предоставя възможност за бърза и вярна оценка на мерките за контролиране на количеството на този алерген в жилището на пациента. За по-детайлна оценка на алергенността на битовата среда разчитаме на съдействието на опитен биолог.

Резултатите можете да получите освен лично в кабинета, така и по факс, e-mail или по пощата.

1_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

WHY AN ALLERGOLOGIST?

The main spots where allergic diseases are manifested are the respiratory system, the skin, the digestive and cardiovascular system. That is why the first consultations of a patient are to a pulmonary specialist, allergologist, gastroenterologist.

How could an allergologist contribute for a patient's diagnosis?

The main role of an alergoogist is to apply an integrated approach, having in mind the ethiology of a disease, the reason for it and the possible cures. Looking at the symptoms only is not a winning strategy. The process usually takes time and it is a difficult one but the end result may be quite satisfactory for the patient and reduce the possibility of developing further allergic reactions. 

That is why the best results are achieved when allergologists and other health specialists work together as a team, where trust and competency in different fields allows an effective treatment of complex diseases.